Bootverzekering

Met een bootverzekering (pleziervaartuigenverzekering) is aansprakelijkheid verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt.

Bootverzekeringen vergelijken
Ontdek hier ook de goedkoopste verzekering

Wat is een bootverzekering?

Met een bootverzekering (pleziervaartuigenverzekering) is aansprakelijkheid verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt.

Korte omschrijving

Bij veel verzekeraars kun je kiezen uit diverse varianten, namelijk alleen aansprakelijkheid, aansprakelijkheid + beperkt casco (WA-Plus of WA-Extra) en aansprakelijkheid + uitgebreide cascodekking. De beperkte cascodekking verzekert ook schade aan je vaartuig door brand, ontploffing en blikseminslag (inclusief eventuele proceskosten).
De uitgebreide cascodekking omvat alle schade door verlies van of beschadiging aan het vaartuig als gevolg van een van buiten aankomend onheil of eigen gebrek (tenzij dat laatste uitdrukkelijk is uitgesloten).
Meestal zijn ook andere kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf, indien het vaartuig door een gedekt evenement niet meer kan worden gebruikt.
Een aantal polissen kent daarnaast nog een ongevallendekking voor de opvarenden. Het is vaak ook mogelijk om een eventuele volgboot of een boottrailer op de polis mee te verzekeren.

Welke risico’s zijn verzekerd?

Daarnaast bent u ook verzekerd voor schade die aan uw boot wordt veroorzaakt.
Dit laatste voor zover schade aan uw boot is meeverzekerd. U bent dan ook verzekerd als iemand uw boot expres kapot maakt of beschadigt en voor schade veroorzaakt door van buiten komende onheilen zoals brand, ontploffi ng en diefstal. Kijk hiervoor goed in uw polisvoorwaarden.

Wanneer u aansprakelijk bent voor schade bij anderen veroorzaakt, bent u verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen fi nanciële problemen naar aanleiding van door u veroorzaakte schade. De schade die de verzekeraar vergoedt is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering.

Ook de spullen in uw boot zijn verzekerd. Kijk goed in uw polisvoorwaarden welke spullen dit zijn.

Wat mag u van een verzekeraar verwachten?

Een verzekeraar probeert zo snel mogelijk de schade te regelen met de persoon bij wie u schade heeft veroorzaakt of die schade bij u heeft veroorzaakt. Bij materiële schade gaat dit vaak heel snel. Bij letselschade kan dat langer duren. Er moet dan rekening worden gehouden met het genezen van het slachtoffer.

Als u letselschade heeft veroorzaakt, dan moet de verzekeraar zich bij de schadeafhandeling aan bepaalde regels houden. Als het slachtoffer het ergens niet mee eens is, dan kan hij naar de rechter gaan. De verzekeraar zal deze procedure dan voor u voeren.

Wat zijn uw verplichtingen?

Er moet premie voor deze verzekering worden betaald. Over de premie wordt assurantiebelasting geheven. Soms worden er ook poliskosten in rekening gebracht.

Heeft u schade, dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur melden.

Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit ook zo snel mogelijk laten weten aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • Wat voor soort boot u heeft
 • Het materiaal waarvan uw boot is gemaakt
 • De maximale snelheid van uw boot
 • De prijs van uw boot
 • Het bouwjaar van uw boot
 • Het gebied waar u met uw boot vaart
 • Schadeverleden

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen
 • Het regelen van de schade
 • De kosten van het vervoer van uw boot
 • Het onderzoek door deskundigen
 • Bereddingskosten
 • De kosten van de verzekeraar: dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
 • De kosten van de bank of verzekeringsadviseur: sluit u de verzekering af via een bank of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de bank of verzekeringsadviseur. Dit bedrag wordt provisie genoemd.

Let op

 • De premie is afhankelijk van het type schip, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van het schip, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied. De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag. In bepaalde gevallen wordt een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde als premiegrondslag gehanteerd. De premie voor een kajuitzeiljacht van hout met een nieuwwaarde van 30.000 euro en een dagwaarde van 20.000 euro ligt rond de 150 euro voor de uitgebreide cascodekking en rond de 110 euro voor de aansprakelijkheidsdekking.
 • Het standaarddekkingsgebied omvat meestal de Benelux met Duitsland en kan tegen een premietoeslag worden uitgebreid tot het Groot Vierkant (grofweg Europa beperkt) of het Super Groot Vierkant (grofweg Europa uitgebreid).
 • Er geldt meestal een standaard eigen risico voor cascoschade. Een vrijwillig hoger eigen risico levert een korting op de premie op.
 • Veel pleziervaartuigpolissen kennen, net als bij de autoverzekering, een no-claimregeling.
 • Voor vaartuigen met een ingebouwde benzinemotor wordt in sommige gevallen een toeslag van 10% van de jaarpremie berekend.
 • Vooral bij diefstalschaden, maar ook in andere gevallen (zoals bij brand) verlangt de verzekeraar dat je voldoende preventieve maatregelen hebt genomen. Met name als je het vaartuig of de boottrailer niet gebruikt, ben je verplicht het risico zoveel mogelijk te beperken door preventieve maatregelen te nemen, zoals toezicht houden, goede sloten plaatsen (SCM/TNO goedgekeurd) en waardevolle voorwerpen mee naar huis nemen.
 • Uitgesloten zijn catastrofeachtige risico’s en grove schuld of opzet.