Reguliere zorgpolis verliest terrein

07 maart 2012

Verzekerden hadden tot 1 februari de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Opnieuw is de mobiliteit toegenomen.

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders, ofwel 6% van de verzekerden, koos voor een andere zorgverzekeraar. Consumenten switchten vooral om de prijs naar goedkopere (internet)labels of naar een zorgverzekering met premiekorting via een collectiviteit. Verzekeraars die de meeste verzekerden hebben gewonnen wisten veel instroom te realiseren door onder meer veel reclame te maken via internet. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

Internetpolis 125 euro en collectiviteit 85 euro goedkoper dan reguliere zorgpolis

Ook dit jaar stapten relatief veel verzekerden over van een reguliere zorgpolis naar een financieel aantrekkelijker alternatief. Het aandeel Nederlanders dat individueel is verzekerd via een reguliere zorgpolis daalde dit jaar verder van 31% naar 27%. De gemiddeld gewogen jaarpremie van verzekerden met een relatief goedkope (internet)polis ligt met 1.162 euro in 2012 gemiddeld 125 euro lager dan van de individueel verzekerden met een reguliere zorgpolis. Ook collectief verzekerden betalen in 2012 met een gemiddeld gewogen jaarpremie van 1.202 euro, minder premie dan individueel verzekerden met een reguliere zorgpolis; gemiddeld circa 85 euro per jaar. Omgerekend bedraagt de besparing in het commerciƫle seizoen 2011/2012 van de overstappers van een reguliere zorgpolis naar een goedkope (internet)polis, of een collectieve zorgverzekering, tenminste 50 miljoen euro.

Aantal goedkope (internet)polissen toegenomen tot circa 770.000

Relatief goedkope (internet)polissen waren dit jaar wederom populair. Deze labels zagen dit jaar het aantal verzekerden toenemen tot ongeveer 770.000. Vorig jaar had nog geen half miljoen verzekerden een relatief goedkope (internet)polis. De zorgverzekeraars die netto in absolute aantallen de meeste verzekerden binnen haalden, hebben deze instroom van nieuw verzekerden grotendeels gerealiseerd door een sterke groei van relatief goedkope (internet)polissen. Opvallend daarbij is dat de laagste in prijs van deze goedkope (internet)polissen niet de grootste groei realiseerde. Het aantal aanmeldingen direct via internet nam dit jaar verder toe. Circa 57% van de nieuw verzekerden heeft zich dit jaar direct via het internet aangemeld. Met het internet als populair informatie- en verkoopkanaal is het voor intermediairs een uitdaging om hun toegevoegde waarde te blijven aantonen. Het aantal verzekerden via het indirecte kanaal bleef gelijk. Circa 30% van de Nederlanders is in 2012 voor zorgkosten verzekerd via het indirecte kanaal.

Winnaars hebben vooral reclame gemaakt via internet

In het afgelopen commerciƫle seizoen bedroegen de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars gezamenlijk 58 miljoen euro. Omgerekend betekende dit een gemiddelde uitgave van 3,50 euro per verzekerde, of 58 euro per overstappende verzekerde. Naast televisie en radio maakte reclame via internet dit seizoen met 15 miljoen euro ook een groot deel uit van de mediabestedingen. De twee zorgverzekeraars die in absolute aantallen de meeste verzekerden hebben gewonnen, maakten veel reclame via internet. Samen waren zij verantwoordelijk voor meer dan 80% van de totale reclame-uitgaven via internet. De twee zorgverzekeraars die relatief zeer weinig reclame maakten via internet, hebben de meeste verzekerden zien vertrekken. Deze twee zorgverzekeraars hebben daarentegen juist veel reclame gemaakt via de televisie waarbij vooral hun kennis van de zorg werd belicht.

Aantal collectief verzekerden toegenomen tot 68%

Het aantal collectief verzekerden dat een collectiviteitskorting ontvangt, is verder gestegen. In 2012 is de collectiviteitsgraad toegenomen tot 68%. Vorig jaar was dit nog 66%, en twee jaar geleden 64%. Dit jaar nam het aantal collectief verzekerden vooral toe door werkgeverscollectiviteiten. Ondanks deze groei daalde het aantal bedrijfsgezondheids-pakketten, die door werkgevers voor hun werknemers worden afgesloten. Anno 2012 is voor ongeveer 9% van de werkzame beroepsbevolking een dergelijk pakket afgesloten. In 2011 was dit nog 10%. In de huidige tijd van economische recessie lijken werkgevers in mindere mate bereid te willen betalen voor arbeidsgerelateerde zorg voor hun werknemers.

Aantal aanvullende verzekerden licht afgenomen tot 87%

Het aandeel Nederlanders dat een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten is dit jaar met circa 87% iets lager ten opzichte van vorig jaar. In 2011 had ongeveer 88% van de Nederlanders een aanvullende zorgverzekering. Met uitzondering van vorig jaar is de laatste jaren een duidelijke daling zichtbaar van het aantal aanvullende verzekerden. In 2006 sloot nog 93% van de verzekerden een aanvullende zorgverzekering af. Individueel verzekerden hebben minder vaak een aanvullende verzekering dan collectief verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft in 2012 circa 92% een aanvullende zorgverzekering. Bij de individueel verzekerden bedraagt dit percentage circa 78%.

Reguliere zorgpolis onder druk

In de afgelopen jaren is het aantal individueel verzekerden met een reguliere zorgpolis als gevolg van de verdergaande collectivisering en stijging van het aantal goedkope (internet)polissen afgenomen. De succesfactoren ‘groei van het aantal goedkope (internet)polissen’ en ‘collectief verzekerden’ bevestigen dat de prijs het belangrijkste keuzecriterium blijft voor veel overstappers. De leeftijdsdoelgroep van 18 tot 45 jaar die vooral op prijs gericht is, korting en eventuele cadeaus kent absoluut en relatief het meest aantal overstappers. De verwachting is dat zorgverzekeraars in de toekomst steeds meer doelgroepgericht beleid gaan toepassen. Enerzijds voor instroom van nieuw verzekerden, anderzijds voor behoud van hun huidige (winstgevende) verzekerden. Dit betekent dat zij gerichter zullen kijken naar de ‘drive’ en behoeften van verschillende klantsegmenten.