Inboedel- en opstalverzekeringen: verschillen in premie tot meer dan 200%!

02 november 2009

Het vergelijken van opstal- en inboedelverzekeringen is een absolute ‘must’. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Research Special Woonverzekeringen.

In deze Research Special heeft MoneyView de markt voor inboedel- en opstalverzekeringen onderzocht, waarbij met name is gekeken naar de prijs- en kwaliteit van de producten op de markt.

De hoogte van de premie van opstal- en inboedelverzekeringen is afhankelijk van veel factoren. Zo bepalen niet alleen de verzekerde waarde en de bouw aard van de woning de hoogte van de premie, maar bijvoorbeeld ook factoren als het postcodegebied, de gezinssamenstelling en het aantal kamers hebben invloed. Daarmee is de premiestelling van producten zodanig gedifferentieerd dat afhankelijk van de situatie telkens een andere aanbieder de voordeligste premie biedt.

De verschillen tussen de duurste en de goedkoopste aanbieder kunnen daarbij oplopen tot meer dan 200%, met uitschieters (in zeer specifieke situaties) naar 800%! Bovendien geldt dat als een verzekeraar in de ene situatie de laagste premie biedt, dezelfde verzekeraar in een iets andere situatie juist de duurste kan zijn. Om die reden moet er eigenlijk voor elke klantsituatie een aparte vergelijking van producten worden gemaakt.

Het beeld omtrent de kwaliteit (met name de reikwijdte van de dekkingen) van de producten is minder gedifferentieerd, hiervoor is beter aan te geven in hoeverre een specifiek product een relatief goede dekking en flexibiliteit biedt. De beoordeling van de kwaliteit van de producten is in de Research Special tot uitdrukking gebracht in de MoneyView ProductRating ‘Kwaliteit’.

Tarieven gedaald, maar premies gestegen

MoneyView vergeleek de premies van de inboedel en opstalverzekeringen in de Research Special met de premies van twee jaar geleden. Hieruit kwam naar voren dat de tarieven van de inboedel en opstalverzekeringen gemiddeld zijn gedaald met respectievelijk 7% en 1%. De producten zijn dus gemiddeld goedkoper geworden.

De te betalen premies zijn evenwel in de afgelopen twee jaar juist gestegen, te weten met 20% voor inboedelverzekeringen en 8% voor opstalverzekeringen. Dit betekent dat een consument die op dit moment een nieuwe inboedelverzekering afsluit gemiddeld 20% méér geld kwijt is dan wanneer hij exact dezelfde verzekering twee jaar geleden had afgesloten.

De schijnbare tegenstrijdigheid tussen de ‘dalende tarieven, maar stijgende premies’ valt te verklaren uit het feit dat er in de afgelopen twee jaar de nodige veranderingen zijn doorgevoerd in de manier waarop de waarde van de te verzekeren inboedels en opstallen wordt bepaald. Het Verbond van Verzekeraars (en daarmee vele verzekeraars) hebben de manier waarop de waarde van de te verzekeren inboedel en opstallen wordt vastgesteld aangepast. Dit heeft tot gevolg dat dezelfde inboedel als twee jaar geleden nu tegen een hogere waarde wordt ingeschat, waardoor er dus ook een hoger bedrag verzekerd wordt. Dit betekent dat de inboedel of opstal nu dus ook tegen een hoger bedrag gedekt is, waardoor in geval van schade ook de uitkering hoger kan zijn. Maar aangezien de hoogte van de te betalen premie veelal óók is gekoppeld aan de waarde van de inboedel en opstallen, betekent dit dat de daling van de tarieven teniet wordt gedaan door de stijging van de waarde van de inboedels.

Overigens is het bovenstaande alleen van toepassing op nieuw af te sluiten verzekeringen. Voor bestaande inboedel- en opstalverzekeringen maakt de nieuwe waardebepaling geen verschil, iemand die twee jaar geleden een verzekering afsloot betaalt nu nog steeds dezelfde premie (afgezien van eventuele indexatie).

ProductRating ‘Kwaliteit’

In de ProductRating ‘Kwaliteit’ komt de beoordeling tot uitdrukking van circa 30 productkenmerken. Daarmee geeft de ProductRating ‘Kwaliteit’ een indruk van de dekkingen en de flexibiliteit van het product: hoe meer sterren, hoe uitgebreider de dekkingen en hoe groter de flexibiliteit. Hieronder worden de ’5-sterren producten’ gepresenteerd voor zowel de inboedel als de opstalverzekeringen.

Inboedelverzekering

Opstalverzekering